od 39 990 zł

od 48 990

od 58 990 zł

od 65 990 zł

od 97 990 zł

od 130 900 zł

od 79 990 zł

od 149 000 zł

od 69 990 zł

od 96 990 zł

od 79 990 zł

od 59 990 zł

od 91 990 zł

od 95 990 zł

od 149 900 / 154 900 zł

od 152 900 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Arkadiuszem Liguzińskim za pomocą adresu iod@landcar.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO),
b)    realizacji umów handlowych (art. 6 ust. 1b RODO),
c)    dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1f RODO) – prawnie uzasadnionych celów, interesów:
– stosowanie monitoringu w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie firmy,
– prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
– na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, badaniu zadowolenia Klienta,
d)    prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegającym na prowadzeniu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., przekazywaniu za jego pomocą informacji o naszej aktywności, promowaniu produktów, usług oraz naszej marki, różnych wydarzeń które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z naszą Firmą. Jak również w celu komunikacji używając dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
e)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857,
c)   KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;
d)   KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
e)    Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W określonych przypadkach przetwarzamy Pani/Pana dane nie jako Administrator a tzw. Procesor, działający na zlecenie innych podmiotów takich jak:
a)    Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778
b)    usług ubezpieczenia– działamy w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych,
c)    usług finansowania – działamy w imieniu banków i podmiotów finansujących zakupy.
8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w firmie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak w określonych przypadkach może być konieczny do skorzystania z:
a)    otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
b)    wykorzystania krótkich wiadomości tekstowych sms informujących o statusie realizowanej dla Pani/Pana usługi.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu środków organizacyjno-technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu jeżeli Pani/Pan wyrazi na tą zgodę.