KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Arkadiuszem Liguzińskim za pomocą adresu iod@landcar.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO),
b)    realizacji umów handlowych (art. 6 ust. 1b RODO),
c)    dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1f RODO) – prawnie uzasadnionych celów, interesów:
– stosowanie monitoringu w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie firmy,
– prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
– na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, badaniu zadowolenia Klienta,
d)    prawnie uzasadnionym interesie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO) polegającym na prowadzeniu fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., przekazywaniu za jego pomocą informacji o naszej aktywności, promowaniu produktów, usług oraz naszej marki, różnych wydarzeń które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z naszą Firmą. Jak również w celu komunikacji używając dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
e)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. SZEROKA 2, 95-030 STAROWA GÓRA, NIP: 7292703857,
c)   KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, www.kia.eu;
d)   KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
e)    Inne Autoryzowane Salony i Serwisy Kia obsługujące Państwa samochód
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W określonych przypadkach przetwarzamy Pani/Pana dane nie jako Administrator a tzw. Procesor, działający na zlecenie innych podmiotów takich jak:
a)    Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778
b)    usług ubezpieczenia– działamy w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych,
c)    usług finansowania – działamy w imieniu banków i podmiotów finansujących zakupy.
8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w firmie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak w określonych przypadkach może być konieczny do skorzystania z:
a)    otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
b)    wykorzystania krótkich wiadomości tekstowych sms informujących o statusie realizowanej dla Pani/Pana usługi.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się przy zastosowaniu środków organizacyjno-technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu jeżeli Pani/Pan wyrazi na tą zgodę.